คำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

........ควรมีการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ........


by Doctor Heart

1. งดสูบบุหรี่ทั้งตนเอง และคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน กรณีที่เลิกบุหรี่ไม่ได้ด้วยตนเองอาจต้องใช้ยาเลิกบุหรี่
2. กรณีที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย ควรคุมความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท โดยจำกัดอาหารเค็ม และอาจต้องยาร่วมด้วยถ้าคุมความดันโลหิตไม่ได้
3. ควบคุมให้ได้ระดับไขมันในเลือดชนิด LDL น้อยกว่า 100 mg/dL ระดับไขมันในเลือดชนิด HDL >35 mg/dL ระดับไขมันในเลือดชนิด triglyceride < 200 mg/dL โดยควบคุมอาหารจำกัดอาหารที่มีไขมันสูงทุกชนิด ร่วมกับการออกกำลังกาย และอาจต้องยาลดไขมันร่วมด้วยกรณีควบคุมไม่ได้
4. ควรออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30-60 นาที สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
5. ลดความอ้วน ควบคุมน้ำหนัก ให้รอบเอวน้อยกว่า 40 นิ้วในผู้ชาย และน้อยกว่า 35 นิ้วในผู้หญิง และควรให้ได้ค่าดัชนีมวลสาร(Body mass index,BMI) อยู่ในช่วง 18.5-24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ค่า BMI เท่ากับ น้ำหนักหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง)
6. ในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วย ควรควบคุมให้ได้ระดับน้ำตาลใกล้เคียงคนปกติ คือประมาณ 100-110 mg/dL และทำให้ระดับ HbA1cน้อยกว่า 7% (HbA1c เป็นค่าที่แพทย์ใช้ในการประเมินการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง 2-3 เดือน) ซึ่งอาจต้องใช้ทั้งการควบคุมอาหารและการใช้ยารักษาเบาหวานร่วมด้วย
7. ต้องทาน Aspirin ขนาด 75-325 มิลลิกรัม/วัน ไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากขึ้น ในรายที่ใช้Aspirinไม่ได้ เช่น แพ้ยาหรือทานยาแล้วมีอาการของโรคกระเพาะอาหาร ให้ใช้ ยา Clopidogrel หรือ Ticlopidine แทน

เอกสารอ้างอิง
1. Gibbons, RJ, Chatterjee, K, Daley, J, et al. ACC/AHA/ACP-ASIM guidelines for the management of patients with chronic stable angina. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Patients with Chronic Stable Angina). J Am Coll Cardiol 1999; 33:2092.
2. Braunwald, E, Antman, E, Beasley, J, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction-summary article. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable Angina). J Am Coll Cardiol 2002; 40:1366.
3. Smith, SC Jr, Blair, SN, Bonow, RO, et al. AHA/ACC Scientific Statement: AHA/ACC guidelines for preventing heart attack and death in patients with atherosclerotic cardiovascular disease: 2001 update: A statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American College of Cardiology. Circulation 2001; 104:1577.

UPDATE June 15, 2006